แจ้งความประสงค์ขอแก้ไขข้อมูลสำหรับบัณฑิตที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว

กรณีบัณฑิตที่มี คำนำหน้า ยศ หรือ ชื่อ-นามสกุล ที่อาจจะสะกดผิด

ให้บัณฑิตดำเนินการตามนี้

ขั้นตอนที่ 1

 • ดำเนินการแจ้งความประสงค์ขอแก้ไขข้อมูล พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนตามตัวอย่าง โดยตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษา

  คลิกเพื่อแจ้งความประสงค์

 • ขั้นตอนที่ 2

  ติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1 ฝ่ายบริการส่วนหน้า พร้อมนำหลักฐานมาแสดงดังนี้

 • 1) สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ตัวอย่างการรับรองสำเนาด้านล่าง)
 • 2) ใบทรานสคริป (ใบรายงานผลการศึกษา) ฉบับจริง
 • 3) ใบรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริง
 • 4) ใบคำร้อง ทบ.1 (ขอรับได้ที่งานทะเบียน หรือ Download ได้ ที่นี่
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง คำนำหน้า ยศ ชื่อ - นามสกุล หลังมีชื่อสำเร็จการศึกษาได้

  โปรดดำเนินการตรวจสอบรายชื่อ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หมดเขตแจ้งความประสงค์ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปิดให้บริการในวันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.

  ตัวอย่างการเขียนรับรองสำเนาถูกต้อง