ติดต่อเรา

ติดต่อทางโทรศัพท์

 • โทรศัพท์ : 0-2473-7000 ต่อ
 • 1710 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (งานธุรการ)
 • 1711 หัวหน้าสำนักงานและรองผู้อำนวยการสำนัก
 • 1713 ผู้อำนวยการสำนัก
 • 1714 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (เคาน์เตอร์ : คำร้องทั่วไป)
 • 1715 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (เคาน์เตอร์ : ทรานสคริป ใบรับรอง ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ทบ.17)
 • 1717 กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศทางทะเบียน (IT)
 • 1718 กลุ่มงานทะเบียนเรียนและประมวลผลการศึกษา (วัดผลสำเร็จการศึกษา)
 • 1719 กลุ่มงานทะเบียนประวัติและออกเอกสารทางการศึกษา (เอกสารสำคัญ)
 • 1716 / 1998 ศูนย์รับนิสิตสายตรง (รับสมัครนิสิตนักศึกษาใหม่)
 • เบอร์ Fax : 0-2466-6006

ติดต่อทางจดหมาย

 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาคาร 5
 • ที่ตั้ง : 1061 ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

ติดต่อทาง Social Media

วันเวลา เปิด / ปิด ทำการ

 • ภาคเรียนที่ 1 และ 2
 • วันจันทร์ ถึง พุธ เวลา 08:30 - 18:30 น.
 • วันพฤหัสบดี ถึง ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.
 • วันอาทิตย์ เวลา 09:00 - 15:00 น.
 • หยุดวันนักขัตฤกษ์

 • ภาคเรียนฤดูร้อน (เทอม 3)
 • วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08:30 - 18:30 น.
 • วันอาทิตย์ เวลา 09:00 - 15:00 น.
 • หยุดวันนักขัตฤกษ์

 • ปิดภาคเรียน
 • วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.
 • หยุดวันนักขัตฤกษ์