บุคลากรประจำสำนัก

บุคลากรประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 • นางสาวอรุณี  คู่วิมล  ผู้อำนวยการสำนัก

 งานบริหารทั่วไป

 • อาจารย์ ดร.สุเนตร  ทวีถาวรสวัสดิ์  รองผู้อำนวยการงานบริหารทั่วไป
 • นางสาวรุ่งรัตน์   แพทย์วิชาธร
 • นางสาวมรกต นรพัลลภ
 • นางรัตนา สุวัชรชัย
 • นางสาวอรุณวดี ดอกคำ
 • นายอภิศิษฐ์ นุตะมาน
 • นายอกนิษฐ์ เจียรอนุกูล
 • นายนิพัฒน์ นรพัลลภ
 • นายวีระยุทธ กุลศักดิ์

งานทะเบียนประวัติและออกเอกสารทางการศึกษา

 • อาจารย์สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์ รองผู้อำนวยการงานทะเบียนประวัติและออกเอกสารทางการศึกษา
 • นางสาวพึ่งพิศ ศรีนา
 • นางภัคสุภาส์ จิตโกศลวณิชย์
 • นางสาวกาญจน์หทัย วันใส
 • นางสาวสายฝน ตระกูลไทยพิชิต

งานทะเบียนเรียนและประมวลผลการศึกษา

 • อาจารย์จันทรัศมิ์  สิริวุฒินันท์ รองผู้อำนวยการงานทะเบียนเรียนและประมวลผลการศึกษา
 • นางสาวกรรณิการ์ กรงทอง
 • นางสาวนภาพร ทับเอี่ยม
 • นางสาวอารีวรรณ รวยดี
 • นางสาวภัทราภรณ์ พูลจินดาวงศ์
 • ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรวรรณ หงษ์ประชา

งานระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศทางทะเบียน

 • อาจารย์สุรินทร์ ผลงาม  รองผู้อำนวยการงานระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศทางทะเบียน
 • นางสาววารุณี หนูสมจิตร
 • นายพชรวัฒน์ เอกพัชร์โภคิน
 • นางสาวศิริพัชรา นารี
 • นางสาวอภิวรรณ โชติวินิจฉัย
 • นางสาววรรณภา ศิริภากรชัย
 • นายสมควร อยู่ปากพลี
 • นายปรัชญา จิตตรีสินธุ์