รายละเอียดภาระหน้าที่

ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 •  งานบริหารทั่วไป
  • งานธรุการ สารบรรณ พัสดุ
  • งานบริการส่วนหน้า
  • งานวางแผนบุคลากรและงบประมาณ
  • งานประกันคุณภาพการศึกษา

 

 • งานทะเบียนประวัติและออกเอกสารทางการศึกษา
  • งานทะเบียนประวัตินิสิต นักศึกษา
  • งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา

 

 • งานทะเบียนเรียนและประมวลผลการศึกษา
  • งานทะเบียนเรียน
  • งานประมวลผลการศึกษา

 

 • งานส่งเสริมและประสานงานด้านวิชาการ
  • งานสนับสนุนพัฒนาหลักสูตรและวิชาการ
  • งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา
  • หน่วยประชาสัมพันธ์

 

 • งานระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศทางทะเบียน
  • งานดูแลระบบฐานข้อมูลด้านทะเบียน
  • งานจัดทำสารสนเทศและสถิติทางวิชาการและด้านทะเบียน