ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา                  

พัฒนางาน บริการด้วยใจ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

 

 

วิสัยทัศน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่มีกระบวนทัศน์ทางการบริหารที่มีคุณภาพ ทันต่อความเปลี่ยนแปลง  มุ่งมั่นตอบสนองผู้รับบริการ เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิชาการที่ถูกต้อง ทันสมัย รวดเร็ว


 

พันธกิจ

๑.  พัฒนาโครงสร้างและ/หรือกระบวนการบริหารงานเพื่อบริการทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ

๒.  สนับสนุนและประสานงานด้านการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานอุดมศึกษา

๓.  ดำเนินการรับสมัครนิสิต นักศึกษาใหม่ตามแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย

๔.  บริหารจัดการระบบทะเบียนประวัติและการประมวลผลการเรียนตลอดจนระบบข้อมูลสารสนเทศทางของนิสิต นักศึกษาให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

๕.  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

๖.  เสริมสร้างการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนัก

๗.  สนับสนุนภารกิจและกิจกรรมด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

 

 

เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วัฒนธรรมการทำงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คือการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยมีกรอบการพัฒนา ได้แก่

๑.  การขยายการบริการวิชาการ

๒.  การลดขั้นตอนการทำงาน

๓.  การเพิ่มระดับความพึงพอใจ

๔.  เป็นแหล่งความรู้อ้างอิงทางวิชาการด้านทะเบียน