คณะกรรมการบริหาร

ผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 • นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อำนวยการสำนัก
 • ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร กรรมการที่ปรึกษา
 • อาจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ
 • อาจารย์สุรินทร์ ผลงาม รองผู้อำนวยการ
 • อาจารย์สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์ รองผู้อำนวยการ
 • อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ รองผู้อำนวยการ

 

คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 • นางสาวอรุณี คู่วิมล ประธานกรรมการ
 • อาจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ
 • ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 • อาจารย์สุวรรณา สัจจวีรวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • อาจารย์สุรินทร์ ผลงาม กรรมการ
 • อาจารย์สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์ กรรมการ
 • อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ กรรมการและเลขานุการ