คู่มือ

 คู่มือการลงทะเบียนเรียน  คลิก
 คู่มือการตรวจสอบจบ  คลิก
 คู่มือการตรวจสอบผลคำร้อง  คลิก
 คู่มือการใช้โปรแกรมคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม  คลิก
 คู่มือการดูจำนวนนักศึกษาคงค้าง  คลิก