ข่าวประชาสัมพันธ์

  • แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แบ่งตามกลุ่มงาน ดังนี้
งานทะเบียนเรียนและประมวลผลการศึกษา
งานทะเบียนประวัติและออกเอกสารทางการศึกษา
งานบริการส่วนหน้า
งานระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศทางทะเบียน