สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Office of Academic Affairs and Registration

  

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
***ข้อมูลเรียงตามเลขประจำตัว เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล ให้กด Ctrl+F แล้วป้อนรหัสนักศึกษาเพื่อค้นหา***
*ลำดับในไฟล์ ไม่ใช่ลำดับที่รับจริง วันรายงานตัวบัณฑิตจะทราบลำดับรับจริง


สิ่งที่บัณฑิต ต้องดำเนินการ

วันนี้เป็นต้นไป ถึง 31 สิงหาคม 2560    บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อและตัวสะกด
      กรณีบัณฑิตที่มี คำนำหน้า ยศ หรือ ชื่อ-นามสกุล ที่อาจจะสะกดผิด ให้บัณฑิตดำเนินการตามนี้
     1) ดำเนินการแจ้งความประสงค์ขอแก้ไขข้อมูล คลิกเพื่อแจ้งความประสงค์
     2) ติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1 ฝ่ายบริการส่วนหน้า พร้อมนำหลักฐานมาแสดงดังนี้
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • ใบทรานสคริป (ใบรายงานผลการศึกษา) ฉบับจริง
  • ใบรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริง
  • ใบคำร้อง ทบ.1