สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Office of Academic Affairs and Registration

  

รายละเอียดกิจกรรมสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

 

 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

***ข้อมูลเรียงตามเลขประจำตัว เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล ให้กด Ctrl+F แล้วป้อนรหัสประจำตัวเพื่อค้นหา***

*ลำดับในไฟล์ ไม่ใช่ลำดับที่รับจริง  วันที่มารายงานตัวบัณฑิตจะทราบลำดับรับจริง

 

Download รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานตัวบัณฑิต

 

ปฏิทินกิจกรรมสำหรับบัณฑิต ประจำปี 2559 คลิกเพื่อ Download

กำหนดการ

กิจกรรม

6 – 20 มิถุนายน 2559

บัณฑิตตรวจสอบคำนำหน้า ยศ ชื่อ นามสกุล  

หากพบว่าผิด ให้ติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

6 มิถุนายน 2559  ถึง  10 กรกฎาคม 2559

บัณฑิตที่มีรายชื่อแต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต (บส.9)  ให้มาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

2 – 10 กรกฎาคม 2559

รายงานตัวบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

(ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 ชั้น 1)

6 มิถุนายน 2559  ถึง  31 สิงหาคม 2559

กรณีบัณฑิตมีความประสงค์ขอเลื่อนรับปริญญาเป็นปี 2560  ให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด  

โดยติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

5 กันยายน 2559  ถึง  30 พฤศจิกายน 2559

กรณีบัณฑิตไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  (เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อรับปริญญาในปี 2559 เท่านั้น)  

ให้ติดต่อรับใบปริญญาบัตรตามระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้หากเกินกำหนด จะต้องเสียค่าปรับล่าช้า จำนวน 500.- บาท  ตามระเบียบของกองคลังว่าด้วยเรื่องการชำระค่าปรับล่าช้า