สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Office of Academic Affairs and Registration

  
แผนบริหารความเสี่ยง
งานประกันคุณภาพประจำสำนัก
 แผนกลยุทธ์ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน