·BSRU·

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Get Adobe Flash player

กำหนดจองชุดครุย

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559

สถานที่: อาคาร 11 ชั้น 3

โทร: 02-473-7000  ต่อ 1800

สีชุดครุยจำแนกตามวุฒิการศึกษา

Facebook


        ใกล้เข้าสู่เทศกาลรับปริญญาเข้ามาอีกแล้ว วันแห่งความสำเร็จที่บัณฑิตใหม่ต่างรอคอยที่จะได้สวมชุดครุยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อแสดงถึงปริญญาหรือวิทยฐานะที่ได้จากการสำเร็จการศึกษา ถือเป็นเกียรติยศ และความภาคภูมิใจของตนเองและครอบครัว ซึ่งในแต่ละมหาวิทยาลัยนั้น ชุดครุยจะมีลักษณะแตกต่างกันไป เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชุดครุยเป็นแบบโบราณพระราชพิธีไทย เนื้อผ้าโปร่ง สีขาว เรียกว่าครุยเทวดา”  ซึ่งชุดครุยลักษณะนี้ นอกจากจุฬาฯแล้ว ยังมีสถาบันอุดมศึกษาอีกหลายแห่งที่สวมใส่ครุยประเภทนี้ อาทิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น ส่วนชุดครุยอีกประเภทที่นิยมใช้ในมหาวิทยาลัยอื่นๆ จะเป็นชุดครุยแบบตะวันตกมีลักษณะเป็นชุดครุยคลุมและมีสีดำ  ซึ่งมหาวิทยาลัยที่ใช้ครุยในลักษณะนี้     เช่น   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นต้น รวมถึงมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) ที่ใช้ชุดครุยแบบตะวันตกเช่นกัน จึงถือโอกาสย้อนอดีตถึงต้นกำเนิดชุดครุยเริ่มต้นที่สมัยใด มหาวิทยาลัยใดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและใช้ชุดครุยเป็นที่แรก และชุดครุยของแต่ละสถาบันเป็นอย่างไร

  


ประวัติชุดครุยสมัยก่อน

 เริ่มต้นที่ประวัติชุดครุย"ชุดครุยรับปริญญา เป็นเสื้อคลุมทับด้านนอก ใช้สวมเพื่อเป็นเครื่องประกอบเกียรติยศ แสดงถึงหน้าที่ในพิธีการหรือแสดง วิทยฐานะ ธรรมเนียม การสวมเสื้อครุยของไทยเรานั้นไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าได้รับแบบมาจากที่ใด แต่การคาดคะเนกันว่า การสวมเสื้อครุย น่าจะเริ่มขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตอนที่พระวิสูตรสุนทร (โกษาปาน) เป็นราชทูต ไปเจริญพระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ของฝรั่งเศส ขณะนั้นท่านราชทูตแต่งกายด้วยการสวมเสื้อเยียรบับ มีกลีบทอง ดอกไม้ทอง และสวมเสื้อครุย   ต่อมาใน สมัยรัชกาลที่6 มีพระราชกำหนดเสื้อครุย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ร.ศ. 130 กำหนดเสื้อครุยข้าราชการไว้ 3 ชั้น เรียกว่าครุยเสนามาตย์แบ่งเป็นชั้น ปริญญาเอก เรียกว่าดุษฎีบัณฑิตปริญญาโท เรียกว่ามหาบัณฑิตและปริญญาตรี เรียกว่าบัณฑิต“  และนอกจากนี้ยังมีครุยวิทยฐานะ สำหรับผู้สำเร็จวิชาการจาก มหาวิทยาลับ หรือ วิทยาลัยชั้นสูง เสื้อครุยวิทยฐานะ มีขึ้นครั้งแรกใน ประเทศไทยประมาณ ร.ศ. 116 ในสมัยที่พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์พระเจ้าลูกยาเธอ ในรัชกาลที่ 5 ขณะดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม โดยให้ผู้ที่สอบไล่วิชากฎหมายได้เป็น เนติบัณฑิตมีสิทธิสวมเสื้อครุย โดยเรียกว่า เสื้อเนติบัณฑิต

      ต่อมาในสมัย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ พระราชกำหนด เสื้อครุยบัณฑิต ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2473 แก่นิสิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย แล้วหลังจากนั้นต่อมา บัณฑิตจากสถาบันการศึกษาต่างๆ จึงได้มีการสวมครุยในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมากระทั่งทุกวันนี้ วันที่ 25 ตุลาคม 2473เมื่อ 84ปีที่แล้ว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯมา พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก (พระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกในประเทศไทย) และนับเป็นต้นเค้าของ ประเพณีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จฯไปใน พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยต่างๆในทุกวันนี้


แหล่งอ้างอิง : www.manager.co.th