·BSRU·

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Get Adobe Flash player

กำหนดจองชุดครุย

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559

สถานที่: อาคาร 11 ชั้น 3

โทร: 02-473-7000  ต่อ 1800

สีชุดครุยจำแนกตามวุฒิการศึกษา

Facebook


พระราชกฤษฎีกา

       กำหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ดังต่อไปนี้


ข้อมูลจาก :       พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาบัตรในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ    เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558