·BSRU·

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Get Adobe Flash player

กำหนดจองชุดครุย

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559

สถานที่: อาคาร 11 ชั้น 3

โทร: 02-473-7000  ต่อ 1800

สีชุดครุยจำแนกตามวุฒิการศึกษา

Facebook


ปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก มี 1 หลักสูตร

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด” ได้แก่สาขา

  • สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์